Rapporter

Vi har producerat ett antal rapporter med fokus på frågor som är viktiga för våra medlemmar. Vissa har gjorts av enskilda rapportförfattare och andra av en större sammanslutning av aktörer.

Policybrief: Smarta och hållbara städer – Begrepp, systemkaraktär och koppling till Agenda 2030

Den svenska regeringen har gjort hållbarhetsarbete till en av de högsta prioriteringarna. Det är idag ett departementsöverskridande arbete som genomförs inom ramen för arbetet med Agenda 2030 och de globala klimatmålen. Men detta strategiska hållbarhetsarbete på både global och nationell nivå behöver genomföras och förverkligas på den lokala nivån, inte minst i städerna – med både långsiktighet och handlingskraft. Städerna ska vara goda livsmiljöer för människor att leva i utan att slösa på jordens resurser. Städerna ska också vara en motor för en innovativ och effektiv omställning mot en hållbar framtid. Ett innovationsdrivet hållbarhetsarbete är med andra ord en viktig utgångspunkt för smarta städer. Med bakgrund av detta och på uppdrag av Vinnova har vi tillsammans med Augur genomfört en kvalitativ intervjustudie i syfte att:

  • öka förståelsen för svenska kommuners syn på begreppet smart stad
  • förstå utmaningarna på den lokala nivån för att driva utvecklingsarbete
  • identifiera behovet av samverkan mellan den nationell och lokal nivå i arbetet med att ställa om svenska städer till smarta städer.

Med utgångspunkt i Augur-rapporten ”På väg mot den smarta staden” har vi identifierat ett antal områden och frågeställningar att analysera djupare utifrån ett policyperspektiv. Den analysen och ett antal förslag för framtida policyarbete presenteras i vår policybrief.