Rapport från de första träffarna med Gröna Städers Kommunala råd för hållbar stadsutveckling

Postad April 26, 2019 - 07:39

Gröna Städer har nu genomfört de första två träffarna med det Kommunala rådet för hållbar stadsutveckling. Gröna Städers ambition med rådet är att skapa Sveriges främsta forum för kommunalråd som vill lära sig mer och diskutera framtidsfrågor inom hållbar stadsutveckling. 

Gröna Städer har ett avtal med utredningen Samordning för bostadsbyggande som innebär att Gröna Städer har i uppdrag att skapa ett stöd för kommunalråd för hållbar exploatering, i syfte att främja att fler bostäder kommer till i hållbart byggda städer.

Under dessa första två träffar introducerades de närvarande kommunalråden till Gröna Städer och det uppdrag som Gröna Städer fått. Agendan för det kommande arbetet gick igenom och utförliga diskussioner fördes i syfte att utröna vad som är de mest relevanta frågeställningarna att fokusera på under kommande träffar.

Deltog möte 1 11/4

 • Meeri Wasberg, (S) kommunstyrelseordförande Haninge
 • Ullis Sandberg, (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad Örebro
 • Stefan Bergström, (C) kommunalråd stadsmiljö- och exploateringsfrågor Sundbyberg
 • Maritha Meethz, (S) ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Luleå
 • Marie Åkesdotter, (MP) ordförande i hållbarhetsutskottet, Tyresö
 • Krister Karlsson, vice VD, SBB
 • Terje Johnsson, Affärsutvecklare, ÅF
 • Anna Ljungdell, Gröna Städer
 • Lars Eriksson, Gröna Städer
 • Erik Persson, Gröna Städer

Deltog i möte 2 12/4

 • Jenny Axelsson, (C) kommunalråd samhällsbyggnadsfrågor i Halmstad
 • Liselotte Grahn Elg, (M) kommunstyrelsens ordförande i Håbo
 • Torsten Svenonius, (M) kommunalråd byggnadsnämnden Solna
 • Krister Karlsson, vice VD, SBB
 • Terje Johnsson, Affärsutvecklare, ÅF
 • Lars Eriksson, Gröna Städer
 • Erik Persson, Gröna Städer

Från dessa två möten framkom fyra huvudsakliga poänger som Gröna Städer tar med sig i det kommande arbetet:

 1. En god dialog är central för framgångsrik stadsutveckling. Såväl mellan medborgare och politiker, som mellan politiker och kommunens tjänstemän. Här innebär den tekniska utvecklingen stora landvinningar i fråga om hur det går att arbeta med att kommunicera ambitioner och utmaningar.
 2. Det är viktigt att veta hur man som kommun kan styra t.ex. markanvisningsprocessen i syfte att det som faktiskt byggs ska vara det man hade som ambition skulle byggas där, både i fråga om hållbarhetsaspekter och när i tid det byggs.
 3. För att det Kommunala rådet ska vara riktigt relevant behöver det även visa på exempel på vad som är i absolut framkant för vad man som kommun kan åstadkomma i sitt hållbarhetsarbete. Här har näringslivet en viktig roll att spela.
 4. Att få fram nya bostäder till inkomstsvaga grupper är en stor utmaning. Hur skapar vi socialt hållbara samhällen med bostäder för alla grupper.

Andra relevanta frågeställningar som togs upp är exempelvis:

 • Hur framtidssäkrar vi infrastrukturen? Hur planerar vi samhällen idag som har förmåga att förändras i takt med att vi får annan kunskap och teknik om hur samhällen kan och bör planeras?
 • Hur kan en stads framtida utveckling illustreras bättre för innevånarna i syfte att få dem att se helheten i de ambitioner som finns och förstå samband mellan fler bostäder och ökade möjligheter till välfärd.
 • Hur kan man som kommun ställa utvecklingsdrivande krav utan att snedvrida konkurrensen och vara kostnadsdrivande?
 • Hur ger man rätt instruktioner till tjänstemännen på kommunen inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, vilka dokument behöver förberedas?
 • En digitaliserad samrådsprocess vore oerhört bra, men vem kan upphandla en sådan som funkar för Sveriges alla kommuner?
 • Hur kan den tysta majoritetens röst komma till uttryck i samband med stadsutvecklingsprojekt? 
 • Hur kan exploatörer ges möjlighet att ta ett större ansvar genom att själv kommunicera och representera sina planer?

Samt många andra frågor.

De kommande träffarna kommer ske utifrån följande temaområden. Där vi planerar att område för område genomföra en djupdykning.

 • Ledning och styrning av större exploateringsprojekt
 • Beslutsnivåer, exploateringsbolag, hur undvika politiska låsningar
 • Demokratisk förankring och medborgardialog
 • Optimal kommunal organisation och hur klara bostadsförsörjningen
 • Beslutsnivåer, vilka nämnder/förvaltningar är involverade, hur knyta upp låsningar och lösa ut målkonflikter?
 • Innovation och hållbar upphandling
 • I den bästa av världar

Utöver detta kommer Kommunalråden att få inbjudningar till en träff i Almedalen och förhoppningsvis till en studieresa till Tyskland, där vi lär oss från inspirerande exempel på stadsutveckling.

Är du som Kommunalråd intresserad av att delta i rådet? Kontakta Gröna Städers generalsekreterare Lars Eriksson på [email protected]

Tack alla som deltog i de första träffarna!