Ny rapport: Säkerhetskrav ökar kostnaderna för 5G med 50 procent och påverkar näringslivet negativt

Postad December 17, 2020 - 13:26

Föreningen Gröna Städer presenterar i dag en ny rapport om konsekvenser av nya säkerhetskrav för utbyggnaden av 5G i Sverige och vad detta innebär för fordons-, transport- och livsmedelsindustrierna i Sverige. Rapporten består del av en analys av de rättsliga konsekvenserna av att tillämpa säkerhetsskyddslag och nya bestämmelser i lagen om elektroniska kommunikationer, dels en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna av de nya kraven.

Rapporten utmynnar i slutsatsen att de ekonomiska konsekvenserna för telekomsektorn blir ökade kostnader med ca 15 miljarder kronor för utbyggnaden av 5G, eller motsvarande 50 procents kostnadsökning. För fordonsindustrierna, transport- och livsmedelsindustrierna medför ett fördyrat och försenat införande av 5G att forskningsprojekt kommer förläggs i andra länder där 5G och ny infrastruktur är utbyggt. I förlängningen kommer avsaknaden av 5G att påverka utvecklingen och införandet av autonoma och elektrifierade transporter, något som i sin tur kommer att få långtgående konsekvenser för andra branscher. Ett sådant exempel är den svenska livsmedelsbranschen.

  • Konsekvenserna av de nya säkerhetskraven utvisar att utbyggnaden av 5G i Sverige inte bara blir fördröjt, det blir dessutom mycket dyrare. Detta vore förödande för utvecklingen av Sverige som ledande innovations- och hållbarhetsnation, konstaterar Gröna Städers ordförande Alf Karlsson.
  • Med de ökade säkerhetshot och nya utmaningar Sverige står mitt i, är det avgörande att vi både klarar av att hantera behov av höjd säkerhet och att samtidigt fortsätta ligga på topp inom innovation. Då måste vi vara världsbäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Rapporten visar att det finns stora utmaningar i det pågående arbetet med 5G i Sverige, för detta, fortsätter Alf Karlsson.

Hela rapporten finner du här