Gröna Städer och statlig utredning inleder samarbete om att ge kommunalråd bättre stöd kring politiska processer inför större exploateringar

Postad January 10, 2019 - 13:21

Gröna Städer och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande (N 2017:08) har tecknat avtal om samverkan kring stöd till kommunalråd om de politiska processerna inför och under större samlade exploateringar. Gröna Städer ska utifrån sitt Kommunala råd för hållbar stadsutveckling, inventera erfarenheter och goda exempel på framgångsrika politiska processer och politisk kommunal organisation, för vidareförmedling till kommunalråden i det kommunala rådet.

  • Vi bildade vårt Kommunala råd för hållbar stadsutveckling i syfte att skapa en unik plattform för förmedling av kunskap och idéer kring hållbar stadsutveckling mellan de människor som fattar de yttersta besluten, Sveriges kommunalråd. Att därför kunna inleda ett samarbete med en statlig utredning som verkar i samma anda är oerhört hedrande och vi ser mycket fram emot att tillsammans med utredningen och rådets medlemmar finna vägarna framåt mot fler hållbara stadsexploateringar, säger Lars Eriksson, generalsekreterare Gröna Städer.

I samarbetet ingår att bl.a. titta djupare på t.ex. processer som rör medborgardialog, breda politiska uppgörelser, den kommunala organisationen vid exploateringar, politisk organisation, beslutsnivåer för mark- och exploateringsavtal samt för och nackdelar med att etablera exploateringsbolag vid kommunalt markinköp.

Stödet ska syfta till att fler större hållbara bostadsexploateringar tillkommer och att kommunerna klarar sin bostadsförsörjning.

I Gröna Städers Kommunala råd för hållbar stadsutveckling ingår i dagsläget kommunalråd från 20-talet kommuner med aktiva exploateringsplaner. Rådet är öppet för alla kommunalråd som är intresserade av att medverka till fler hållbara exploateringar i sina kommuner.

För mer information:
Lars Eriksson, generalsekreterare
E-post: [email protected]
Tel: 072-565 89 98

Om Gröna Städer
Gröna Städer är en tvärsektoriell intresseorganisation som bildades i mars 2017 för alla aktörer såväl privata som offentliga, som verkar för omställningen till ett hållbart samhälle och förverkligandet av Agenda 2030 i Sverige. Idag samlar organisationen ca 50 medlemsorganisationer och har Bovieran, ForSea, Samhällsbyggnadsbolaget, Kommunal, Mälarhamnar, Svenska Mässan och ÅF som partners.