Gröna Städer i Dagens Industri: Ökad samverkan är en förutsättning för minskad stadstrafik

Postad March 22, 2017 - 15:47

REPLIK. Svante Axelsson tar i sin artikel ”Låt städerna slippa bilen” upp en rad skäl till att minska, eller helt utesluta biltrafiken i våra städer.

Lägger man ihop biltrafikens negativa effekter på folkhälsan, miljön, städernas underhållskostnader, förlorade intäkter på grund av brist på framkomlighet, dåligt utnyttjande av gaturummet med mera, är det lätt att förstå att vi borde kunna hitta bättre lösningar för att transportera människor, varor och avfall. Men för att åstadkomma detta behövs en samverkan mellan politik, offentlig och privat sektor.

Tekniska lösningar för att väsentligen minska transporternas negativa påverkan på våra städer finns, och många gånger är dessa betydligt lönsammare än dagens lösningar, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men det stora hindret är inte tekniken eller ekonomin utan avsaknaden av organisatoriska förutsättningar för implementeringen. Och ju fler offentliga och privata aktörer som berörs desto påtagligare blir hindren och svårare genomförandet.

Hammarby Sjöstad har beundrats av tiotusentals besökare från hela världen sedan början av 2000-talet. Till skillnad från vad många tror är det inte primärt nya tekniska lösningar som skapat miljövinsterna i projektet, utan det har varit samordningen av de olika aktörerna och inte minst en tydlig styrning mot gemensamma miljömål som har varit helt avgörande. Detta projekt, tillsammans med Västra Hamnen i Malmö är helt unika ur ett internationellt perspektiv. Till stor del tack vare den lyckade samordningen mot gemensamma miljövinster mellan ofta helt motstridig intressen.

Läs hela artikeln här