Våra rapporter

Gröna Städer har producerat flera rapporter med fokus på frågor som är viktiga för våra medlemmar. Vissa har gjorts av enskilda rapportförfattare och andra, såsom Hållbarhetskommissionens, har gjorts av en större sammanslutning av medverkande aktörer. På denna sida hittar ni de enskilda rapporter som tagits fram.

Gröna Städer Policybrief: Smarta och hållbara städer – Begrepp, systemkaraktär och koppling till Agenda 2030

Den svenska regeringen har gjort hållbarhetsarbetet till en av de högsta prioriteringarna. Det är idag ett departementsöverskridande arbete som genomförs inom ramen för arbetet med Agenda 2030 och de globala klimatmålen. Men detta strategiska hållbarhetsarbete på både global och nationell nivå behöver genomföras och förverkligas på den lokala nivån, inte minst i städerna – med både långsiktighet och handlingskraft. Städerna ska vara goda livsmiljöer för människor att leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser.  Städerna ska också vara en motor för en innovativ och effektiv omställning mot en hållbar framtid. Ett innovationsdrivet hållbarhetsarbete, är med andra ord, en viktig utgångspunkt för smarta städer.

Med bakgrund i detta och på uppdrag av Vinnova, har Augur och Gröna Städer genomfört en kvalitativ intervjustudie i syfte att:

  • Öka förståelsen för svenska kommuners syn på begreppet smart stad.
  • Förstå utmaningarna på den lokala nivån för att driva utvecklingsarbete med smart stad.
  • Identifiera behovet av samverkan mellan den nationella och lokala nivån i arbetet med att ställa om svenska städer till smarta städer.

Gröna Städer har med utgångspunkt i Augur-rapporten, ”På väg mot den smarta staden”, identifierat ett antal områden och frågeställningar att analysera djupare utifrån ett policyperspektiv. Den analysen och ett antal förslag för framtida policyarbete presenteras i denna policybrief.

Hela policybriefen finner ni här