Våra frågor

Gröna Städer bildar opinion å våra medlemmars vägnar. Vi har fem fokusområden.

Mot Agenda 2030

Gröna Städers främsta mål är att verka för att Sverige ska förverkliga Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Det gör vi bland annat genom att bilda opinion och driva förslag, såsom att det ska tillsättas en parlamentarisk utredning om Agenda 2030s förverkligande.

Hållbar upphandling

Det ska bli enklare för offentlig sektor att värdera hållbarhet högt vid upphandlingar av produkter och tjänster.

Främja hållbara innovationer

Vi verkar för ett ökat statligt stöd för hållbara innovationer och för bildandet av nya innovationsfrämjande samarbetsformer mellan offentliga och privata aktörer.

Hållbar sjöfart

Regelverk, skatter och avgifter ska stimulera en hållbar omställning av svensk sjöfart och en övergång till fossilfria drivmedel.

Socialt hållbara samhällen

Gröna Städer verkar för ett samhälle präglat av social hållbarhet och verkar för att höja kunskapsnivån och utveckla nya förslag kring hur såväl samhällen som bostäder bäst kan utformas i detta syfte.