Våra frågor

Gröna Städer bildar opinion å våra medlemmars vägnar. Vi har fem fokusområden.

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är ett mycket effektivt styrmedel för offentlig sektor att uppnå både generella samhällspolitiska mål som sina egna specifika miljömål. Det bidrar ofta till lägre utsläpp, ökad energieffektivitet, minskad resursanvändning och mycket annat. Hållbar upphandling kan dessutom fungera som inspiration, påvisa att det är effektivt och ekonomiskt, och därmed bilda norm även för den privata konsumtionen.

Hållbar upphandling är även ett medel för att uppnå social hållbarhet, genom att ställa krav på sysselsättning och social integration. Genom att tillämpa ett livscykelperspektiv kan kostnader reduceras och upphandling bidra till en mer cirkulär ekonomi som inte tär på jordens resurser.

Därför verkar Gröna Städer för att det ska bli enklare för offentlig sektor att värdera hållbarhet högt vid upphandlingar av produkter och tjänster.

 

Exportstöd

Ökad export av hållbara produkter och tjänster skulle kunna gagna såväl det enskilda företaget som samhället i stort. Svenska företag, som ofta ligger i framkant i fråga om hållbarhet, har en stor tillväxtpotential då efterfrågan på den typen av varor och tjänster konstant ökar. De har därmed en mycket god möjlighet att bidra till såväl ett bättre globalt klimat som fler arbetstillfällen i Sverige.

Även många svenska företag i uppstartsfasen, så kallade start-ups, har hög potential och ser stora möjligheter att bidra med lösningar på samhällsproblem i andra länder. Flera av dessa saknar dock en hemmamarknad men skulle genom ett offentligt exportstöd kunna få tillgång till nya marknader.

Därför verkar Gröna Städer för ett förbättrat exportstöd till företag som producerar hållbara produkter och tjänster.

 

Innovationsutveckling

Hållbar innovation innebär att ny kunskap och nya framgångsrika hållbara produkter, tjänster och processer utvecklas som i sin tur leder till en ökad konkurrenskraft för svenskt näringsliv.

Utvecklingen måste fortsätta i en konstant takt och får inte vara avhängig av enskilda företags möjlighet att avsätta kontinuerliga resurser. Detta gör att Sverige snabbare kan nå sina miljömål och få bättre förutsättningar att bidra till det globala klimatarbetet.

Därför verkar Gröna Städer för ett ökat statligt stöd för utveckling av innovativa och hållbara produkter och tjänster.

 

Kapitalförsörjning

Kapitalförsörjning i syfte att möjliggöra för företag som utvecklar och producerar hållbara produkter och tjänster att växa, anställa, sälja och exportera är en mycket viktig komponent för att Sverige ska kunna göra omställningen till ett hållbart samhälle.

Idag är brist på kapital ofta ett tillväxthinder för små företag med innovativa produkter. Med relativt små insatser kan utvecklingen skjuta i farten.

Därför verkar Gröna Städer för en uppdaterad kapitalförsörjningspolitik som även omfattar och premierar företag som producerar hållbara produkter och tjänster.

 

Miljöregler

Miljöregler som är tydliga och väl konstruerade har potential att inte bara innebära en vinst för miljön, utan även bidra till innovation och nya tekniska lösningar. Detta i sin tur leder ofta till både besparingar och ökad lönsamhet i och med att olika processer kan effektiviseras.

Tydliga hållbarhetskrav har även potential att förbättra närmiljön för människor, genom att angripa problem såsom dålig luft, trafikproblem, buller osv. vilket i sin tur bidrar till mer hållbara städer.

Därför verkar Gröna Städer för tuffare miljö- och hållbarhetskrav vid samhällsbyggande.