Våra frågor

Vi har fem fokusområden.

Mot Agenda 2030

Vårt främsta mål är att bidra till att Sverige förverkligar Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Hållbar upphandling

Det ska bli enklare för offentlig sektor att värdera hållbarhet högt vid upphandlingar av produkter och tjänster.

Främja hållbara innovationer

Vi verkar för ett ökat statligt stöd för hållbara innovationer och nya innovationsfrämjande samarbetsformer mellan offentliga och privata aktörer.

Hållbar sjöfart

Regelverk, skatter och avgifter ska stimulera en hållbar omställning av svensk sjöfart och en övergång till fossilfria drivmedel.

Socialt hållbara samhällen

Vi verkar för ett samhälle präglat av social hållbarhet och för att utveckla nya förslag kring hur såväl samhällen som bostäder bäst kan utformas i detta syfte.