Kommunala rådet

Gröna Städers kommunala råd för hållbara städer

Behovet av att exploatera och bygga bostäder är stort i många av landets kommuner. Staten har under denna mandatperiod gett i uppdrag att utreda hur planeringsprocesser kan underlättas för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande. I utredningen Samordning för bostadsbyggande presenteras ett antal särskilt intressanta kommuner för samlade exploateringar. Antalet kommuner som arbetar med exploateringar av nya stadsdelar är dock större än den andel kommuner som staten pekat ut som särskilt intressanta

Bostadsbyggandet har under de senaste åren varit högt även om framtiden är oviss. Många kommuner har brist på erfarenhet av att hantera stora exploateringsfrågor, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Gröna Städer har därför beslutat att starta ett råd bestående av kommunala företrädare från kommuner som redan exploaterar hållbart eller vill exploatera hållbart. Flertalet kommunala företrädare har tackat ja till en plats i rådet och ytterligare kommunala företrädare är på väg in i rådet. Kommunala rådet identifierar behov av policylösningar eller praktiska hållbarhetsproblem. Genom sina expertgrupper, partners och medlemmar tar sedan Gröna Städer frågorna vidare. Expertgrupperna utgörs av branschföretag och organisationer som jobbar med hållbarhetsfrågor.

Gröna Städer är en tvärsektoriell branschövergripande organisation med medlemmar och partners från flera olika branscher som jobbar med hållbarhet. Genom kunskapen och erfarenheten som våra medlemmar och partners gemensamt besitter är Gröna Städer en bred plattform för tvärsektoriella samarbeten. Som medlem i Gröna Städer finns det även möjlighet att lämna förslag på policyförbättrande åtgärder till Gröna Städer och dess Hållbarhetskommission.

Det kommunala rådet kommer att ledas av Lars Eriksson, fd riksdagsledamot (S) och generalsekreterare för Gröna Städer och Leif Walterum, fd kommunalråd i Skövde (C). Rådet utgörs av företrädare från kommunerna och då främst ordföranden i kommunstyrelser alternativt ansvarigt kommunalråd för exploateringsfrågor.

Det kommunala rådet för hållbara städer är unikt i Sverige. Varken staten, SKL eller Sveriges eko-kommuner driver något liknande projekt. Det utgår ingen kostnad för att vara med i det kommunala rådet.

Välkommen att ta kontakt med oss för mer information om det kommunala rådet eller Gröna Städer.