Kommunala rådet

Gröna Städers kommunala råd för hållbara städer

Behovet av att exploatera och att bygga nya bostäder är stort i många av landets kommuner. Bostadsbyggandet har under de senaste åren varit högt även om framtiden kan verka oviss. Vi vet att många kommuner har brist på erfarenhet av att hantera stora exploateringsfrågor, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Gröna Städer har därför beslutat att starta ett råd bestående av kommunala företrädare från kommuner som redan exploaterar hållbart eller vill exploatera hållbart. 

Det kommunala rådet kommer att ledas av Lars Eriksson, fd riksdagsledamot (S) och generalsekreterare för Gröna Städer och Leif Walterum, fd kommunalråd i Skövde (C). Rådet utgörs av företrädare från kommunerna och då främst ordföranden i kommunstyrelser alternativt ansvarigt kommunalråd för exploateringsfrågor.

Rådet identifierar behov av policylösningar eller praktiska hållbarhetsproblem. En del av rådets arbete sker genom arbetsgrupper som tillsätts med kommunala företrädare. Annat arbete sker tillsammans mellan rådets medlemmar och Gröna Städers medlemmar.

Gröna Städer är en tvärsektoriell branschövergripande organisation med medlemmar och partners från flera olika branscher som jobbar med hållbarhet. Genom kunskapen och erfarenheten som våra medlemmar och partners gemensamt besitter är Gröna Städer en bred plattform för tvärsektoriella samarbeten.

Gröna Städer samarbetar med Samordning för bostadsbyggande.